Du kan trygt velge oss når du bygge privat avløpsanlegg

 • Vi hjelper deg med søknadsprosessen før og etter
 • Vi tar nødvendige prøver for planlegging av riktig anlegg.
 • Vi kjenner de lokale kravene og tilpasser ditt anlegg iht dette.
 • Vi hjelper deg med nødvendig serviceavtale via vår leverandør.

Her kan du lese mer om de ulike renseløsningene som finnes.

Foto: NIBIO Avløp med infiltrasjon
Bilde: NIBIO Minirenseanlegg
Foto: NIBIO Biofilter for gråvann

Informasjon fra Midtre Gauldal kommune:

https://www.mgk.no/tjenester/bygge-og-bo/nytt-avlopsanlegg

Hvordan velge riktig avløpsløsning?

Grunnforholdene på eiendommen og avstand til ulike brukerinteresser (bl.a. drikkevann, rekreasjon og jordvanning) bestemmer hvilken avløpsløsning man bør velge og hvor anlegget kan plasseres. Avløpsanlegget og utslippet må ikke bli til ulempe for omgivelsene. I enkelte tilfeller vil de miljømessige ulempene ved et nytt utslipp kunne bli så store at kommunen sier nei til nye utslipp. Du må derfor søke om utslippstillatelse før du kan få tillatelse til å dele fra boligeiendom, eller få tillatelse til å bygge ny bolig eller ny boenhet.

Du må kontakte et fagkyndig firma som kan gjennomføre grunnundersøkelser, prosjektere anlegget og sende inn søknad om utslippstillatelse. Søknaden behandles av enheten, og vi kan også gi noe veiledning underveis. Midtre Gauldal kommune har, sammen med flere kommuner, laget retningslinjer som forteller hvilke avløpsanlegg som kan tillates og hvilke krav som settes til avløpsanleggene.  Blant annet ønsker vi at det anlegges infiltrasjonsanlegg (utslipp til grunnen) der det er mulig. [link retningslinjer]. Disse retningslinjene er under revidering.

Før fagkyndig firma kommer på befaring, bør du tenke gjennom følgende spørsmål:

 • Er det aktuelt med felles avløpsløsning med naboer?

Felles renseanlegg for flere bygninger/boenheter er både miljømessig og økonomisk det beste. Renseanlegg som betjener flere hus får jevnere tilførsler og har derfor bedre renseresultater. Kostnaden ved både etablering og drift blir lavere når man deler avløpsanlegg. Slamtømming og tilsynsgebyr deles mellom de som deler avløpsanlegg, og du får ingen problemer dersom naboen din ikke betaler regningene sine. Vi kan sende deg forslag til skriftlige avtaler om å dele avløpsanlegg og / eller ha anlegg på annen manns grunn. Større fellesløsninger bør organiseres juridisk i sameie eller andelslag.

 • Er det fare for forurensing av drikkevannskilder eller andre hygieniske hensyn?

Fagkyndig firma må avklare om det er drikkevannskilder eller andre brukerinteresser i området hvor utslippet skal etableres, og vurdere mulig forurensningsfare.  Utslipp kan ikke plasseres slik at det kan forurense ditt eller naboens drikkevann. Her kan du lese mer om drikkevannskilder i spredt bebyggelse (link). Alle drikkevannskilder i området skal avmerkes på kart, som oversendes kommunen.

Utslippet må også plasseres slik at man unngår rekreasjons- eller lekeområder, luktplager for naboer, og dårlig vannkvalitet i lokale bekker og dammer. Dersom resipienten benyttes til annet bruk, f.eks vanning eller husdyr, må også dette vurderes i forhold til forurensningsfare.

Kommunen kan kreve bakterierensing eller forby utslipp av avløpsvann i bestemte områder.

 • Hvor kan jeg slippe ut renset avløpsvann?
 1. til grunnen i stedegne løsmasser.
 2. til sjø eller ferskvann.
 3. til elv med helårs vannføring.

Utslipp til grunnen gir størst sikkerhet mot uhellsutslipp. Utslipp av slamavskilt avløpsvann kan og bør infiltreres i grunnen der løsmassene er egnet for dette (sandholdige jordmasser). For å avklare dette, må fagkyndig firma gjennomføre grunnundersøkelser på eiendommen. Der hvor løsmassene ikke er egnet for infiltrasjon, må avløpsvannet forbehandles / renses før utslipp til bekk, elv eller sjø; eller til etterpolering i grunnen.

 • Hvor bør renseanlegg og tanker plasseres?

Det trengs tilgjengelige arealer for anleggskomponenter som slamavskiller, pumpekum, infiltrasjonsgrøfter og/eller renseanlegg. I tillegg må det hele året være mulighet for adkomst til anlegget for slamtømming, drift og vedlikehold.

Anlegget skal legges med minimum avstand til nabogrense på 4 meter, dersom ikke annet avtales med nabo. Dersom anlegget skal legges på annen mannns grunn, kreves det tinglyst erklæring om dette. Det kan også foreligge planer eller bestemmelser for området som har betydning for valg av avløpsløsning. Den du har valgt som ansvarlig prosjekterende må derfor gjøre seg kjent med de bestemmelser som gjelder for området, som for eksempel framkommer fra kommuneplanens arealdel, eller fra gjeldende reguleringsplaner.

 • Hvor mye vil det koste å etablere og drifte ulike typer avløpsanlegg?

For informasjon om ulike typer avløpsanlegg og kostnads-vurderinger vises det til www.avlop.no, under ”hvordan velge avløpsløsning” (sammenligning av gjennomsnittlige kostnader for ulike renseløsninger)